پوشش دهی:

اجرای پوشش دهی مخازن و استخرها جهت جلوگیری از روند خوردگی از دیگر خدمات شرکت مهندسی نوین کامپوزیت می باشد.