replica rolex

پروژه های انجام شده


 

فعالیت های شرکت نوین کامپوزیت به صورت کلی به بخش های زیر تقسیم می شوند.

1- تولید انواع لوله ها، اتصالات و مخازن کامپوزیتی

2- تولید چسب های اپوکسی

3- ترمیم کامپوزیتی خطوط لوله فلزی و کامپوزیتی

4- پوشش دهی مخازن، حوضچه ها و محیط های خورنده

5- تولید محصولات مختلف کامپوزیتی مانند سپرهای حرارتی و ...

پروژه های انجام شده شرکت نوین کامپوزیت را می توانید اینجا مشاهده کنید.soap2day